แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำชี้แจง

     แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินภาพรวมของความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะนำผลสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. สถานภาพผู้ตอบแบบคำถาม

 นักศึกษา

 อาจารย์

 บุคลากรสายสนับสนุน

2. ท่านใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย จาก

 ระบบ Lan เครือข่ายภายใน สำนักงาน หน่วยงาน/ คณะ

 ระบบ wifi ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

 ระบบ VRUONE wifi

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร และสี มีความเหมาะสม
2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
3.ข้อมูลมีความทันสมัย และถูกต้อง
4.ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
5.ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความเร็วอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการ
2. ความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยใช้wifi
3. ความสะดวกในการใช้งานในจุดบริการwifi
4. ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน

รายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
2. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสมต่อการใช้งาน
3. ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร

(ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามปัญหา
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความถูกต้องในการแก้ปัญหา
4. ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ